Pravidla a podmínky


Uzávěrka přihlášek: 16.9.2021


I. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKU

Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2021“ mohou být přihlášeny výrobky tuzemských výrobních potravinářských podniků, které jsou dodávány do oběhu na současný trh České republiky.

Vyhlášené soutěžní kategorie:

 • pekařské výrobky
 • cukrářské výrobky
 • mléčné výrobky
 • masné výrobky
 • ovocné a zeleninové výrobky
 • nealkoholické nápoje
 • piva
 • vína
 • lihoviny
 • ostatní potravinářské výrobky

Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ jejímiž hodnotiteli jsou děti ve věku 8-16 let a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce kvalitních potravinářských výrobků. A tím reagovat na stále rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných náročnými spotřebiteli.

Hlavním hodnoceným kritériem je tedy především chuť, ale i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

 


II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ ČESKÁ CHUŤOVKA A DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech  23.-24. září 2021 hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, která je také místem hodnocení.


III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2021“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2021“ se uskuteční ve druhé polovině října 2021 za účasti významných osobností a novinářů v rozsahu dle možností aktuálně v té době platných pandemických opatření vlády ČR. Datum a místo konání budou s předstihem ještě upřesněny. V každé kategorii budou vyhlášeny vítězné výrobky oceněné titulem „Česká chuťovka 2021“ případně „Dětská chuťovka 2021“ a vítězným firmám budou předány plakety a diplomy. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, umožní-li to aktuální pandemická situace, bude také prezentace oceněných výrobků formou výstavky a ochutnávky.
Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novináři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě diplom Cena novinářů – Česká chuťovka 2021.


IV. NAŠE CHUŤOVKA

Naše chuťovka Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve svém § 9b stanovuje pojem "česká potravina" s podmínkami % obsahu surovin původu z České republiky. Pokud nebude výrobek oceněný diplomem Česká chuťovka splňovat podmínky pro možnost označení "česká potravina" kvůli vyššímu podílu nečeských surovin, bude možné využívat chráněné logo "Naše chuťovka", například pro značení na obalu výrobku.

Pořadatelé soutěže nebudou zkoumat, zda ten který výrobek legislativně vyhovuje označení „česká potravina“ a bude tak pouze na výrobci, zda se v tom kterém konkrétním případě rozhodne pro užívání loga „Česká chuťovka“ nebo „Naše chuťovka“, což bude obsaženo i v licenční smlouvě uzavřené s jednotlivými účastníky soutěže Česká chuťovka. Logo „Dětská chuťovka“ není slovně ani graficky zaměnitelné s označením „česká potravina“ a toto opatření se jej proto netýká.


V. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř České chuti se uděluje od r. 2013 významné potravinářské osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých potravinářských odborníků.

 


VI. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A PODMÍNKY

 • Přihlášky musí být odeslány nejpozději do 16.9.2021.
 • Registrační poplatek do soutěže: 4 000 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Česká chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • + Poplatek za každý výrobek v soutěži Dětská chuťovka: 2 500 Kč (bez DPH).
 • Celkový poplatek + 21 % DPH je nutné uhradit na účet číslo: 2700214690/2010 do 20.9.2021 oproti vystavené zálohové faktuře (daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet).
 • Odesláním přihlášky uděluje účastník soutěže zároveň souhlas se zasíláním obchodních sdělení od organizátorů a partnerů soutěže.

Zboží v množství minimálně 20 ks nebo 2 000 g bude přijímáno dne 22. září 2021 od 8:00 do 16:00 hod., chléb, běžné pečivo a jemné pečivo až 23. září 2021 od 7:00 do 8:30 hod. na adrese: VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ, Podskalská 365/10, 128 00 Praha 2. (Výrobky se předávají ve 3. patře v laboratoři č. 317 - vjezd do areálu školy za rohem hl. vchodu, tj. z Plavecké ulice. Podrobnosti a upřesnění dodání zboží lze dojednat na tel.: 221 595 411.)


VII. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

Předsedkyně:

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. – VŠCHT Praha


Členové:

 • Ing. Jaroslav Albrecht – nezávislý pekařský odborník
 • Ing. Karel Hřídel – VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ
 • doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. – Česká zemědělská univerzita, Praha
 • Ing. Milan Chmelař – ředitel VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ
 • Mgr. David Jonke – odborník přes spotřebitelské právo
 • Ing. Jan Katina – odborník pro masný průmysl
 • Ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda Českomoravského svazu mlékárenského
 • doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. – ředitel Městské veterinární správy v Praze
 • Ing. František Kruntorád, CSc. – jednatel a ředitel AGRAL s.r.o.
 • doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. – 3. LF Univerzity Karlovy
 • Ing. Josef Sléha, CSc. – jednatel SYMPEX GROUP s.r.o.
 • Ing. Petr Šilar – senátor
 • Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. – nezávislý potravinářský odborník
 
 
 


Záštita:
 • Soutěž probíhá pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Odborný patron:
 • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor VŠCHT
Odborná garance:
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • VOŠ, Gymnázium, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ
Organizační zajištění soutěže

SYMPEX GROUP s.r.o.
Na Balkáně 2532/82, 130 00 Praha 3
E: ceskachutovka@sympex.cz  |  T: 777 146 641  |  W: www.sympex.cz
site sur viagra